Engelsiz Üniversite Birimi

Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi

 

T.C.

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar

Amaç

Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı; Siirt Üniversitesinde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenimlerine devam etmeleri için gerekli tedbirleri araştırmak ve bu yönde çalışmalar yapmak üzere kurulan Engelli Öğrenci Birimi’nin çalışma esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- (1)  Bu yönerge; Siirt Üniversitesinde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenimlerine devam etmeleri için gerekli tedbirleri araştırmak ve bu yönde çalışmalar yapmak üzere kurulan Engelli Öğrenci Birimi’nin çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsamaktadır.

 

Dayanak

Madde 3-(1)   Bu Yönerge, 04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14’üncü maddesi ve 14.08.2010 tarih 27672 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği’nin 11’nci ve 12’nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4-(1)   Bu yönergede geçen,

a.       Üniversite:  Siirt Üniversitesini,

b.      Rektör: Siirt Üniversitesi Rektörü’nü,

c.       Rektör Yardımcısı: Siirt Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi’nden sorumlu Rektör Yardımcısı’nı,

d.      Senato: Siirt Üniversitesi Senatosu’nu,

e.       Birim: Siirt Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi’ni,

f.       Yönetim Kurulu: Siirt Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönetim Kurulu’nu,

g.      Birim Koordinatörü: Engelli Öğrenci Birimi’nin faaliyet konularında uzmanlığı olan ve Rektör tarafından görevlendirilen personeli,

h.      Koordinatör Yardımcısı: Siirt Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatör Yardımcısı’nı,

i.        Engelli Öğrenci Danışmanı: Her akademik birimden, birimin görevlendirdiği öğretim elemanını,

j.        Engelli Öğrenci: Engelli Öğrenci; doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım veya rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan öğrenciyi,

k.      Engelli Öğrenci Temsilcisi: Siirt Üniversitesinde öğrenim görmekte olan ve engelli öğrenciler tarafından bu yönergeye göre seçilen engelli öğrenci temsilcisini,

l.        Yönerge: Siirt Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi’ni, ifade eder.

 

Genel Esaslar

Madde 5-(1)   Eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesinde;

a.       Engelli öğrencilerin özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak, bütünleştirilmiş ortamlarda ve eşit/eşdeğer koşullarda eğitim imkânı sağlamak,

b.      Engelli öğrencilere yönelik olarak verilecek hizmetlerde engellilerin, engelli ailelerinin ve ilgili gönüllü kuruluşların katılımını sağlamaktır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Engelli Öğrenci Birimi ve Görevleri

 

Engelli Öğrenci Birimi

Madde 6-(1)   Engelli Öğrenci Birimi: Eğitim-öğretim işlerinden sorumlu bir Rektör Yardımcısı başkanlığında, engelliler alanında uzmanlaşmış veya özel eğitim alanına yakın alanda uzmanlaşmış koordinatör öğretim elemanları veya yardımcıları ile ilgili daire başkanlıkları, fakülte, yüksekokullar ve enstitülerin görevlendireceği yönetici veya akademik kişilerden seçilmiş temsilcilerden oluşan, engelli öğrencilerin idari, fiziksel, barınma ihtiyaçları ile sosyal ve akademik alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek üzere kurulan, Rektör’e bağlı bir birimdir.

 

 

Engelli Öğrenci Biriminin Görevleri

Madde 7- (1) Birimin görevleri:

a.       Yükseköğretim programlarına kaydı yapılan engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada eğitim-öğretim, burs, idari, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için alınması gereken tedbirleri belirlemek üzere çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri üniversitede bulunan diğer birimler veya daire başkanlıkları ile eşgüdüm içerisinde yapmak,

b.      Engelli üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için engelli öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının uygunlaştırılması, engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, engelliye uygun eğitim, araştırma ve barınma ortamlarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapmak,

c.       Yükseköğrenim düzeyindeki öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim elemanlarına engellilik ile bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan ve bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak,

d.      Engellilik alanında bilinç ve duyarlılık düzeyini artırmak için program ve projeler geliştirmek, seminer, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

e.       Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek, faaliyetler için gerekli bütçe ihtiyaçlarını belirlemek ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp Rektör’e sunmak,

f.       Görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitede okuyan engelli öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine de imkân veren bir internet sitesi oluşturmak,

g.      Aldığı kararların ve belirlediği stratejilerin uygulanmasını denetlemek,

h.      Maddi güçlüğü bulunan engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürmelerine yardımcı olacak gerekli araç ve gereçlerin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak,

i.        Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için de anlamlı hale getirmek için; engelli öğrencinin sınavlarla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi okuyucu sağlamak ve engelin doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirlerin alınması için girişimde bulunmak gerekli düzenlemelerin yapılmasına katkı sağlamak,

j.        İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapan bilgilendirici kitaplar hazırlanması konusunda çalışmalar yapılmasını ve bunların engelli öğrencilere ulaştırılmasını sağlayacak tedbirler almak,

k.      Yükseköğretim programlarını kazanan engelli öğrencileri kayıt sırasında tespit etmek,

l.        Üniversite yerleşkesinin ve yerleşkede bulunan yapılar ile açık alanların engelli öğrenciler için ulaşılabilir olmasının sağlanması için üniversite üst yönetimine öneriler götürmek.

 

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Engelli Öğrenci Birimi İşleyişi ve Çalışma Esasları

Madde 8. (1) Rektör tarafından görevlendirilen sorumlu Rektör Yardımcısı birime başkanlık eder. Sorumlu Rektör Yardımcısının görevleri şunlardır:

a.       Birime ve toplantılarına başkanlık etmek.

b.      Birim Yönetim Kurulu çalışmalarının amaca uygun yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.

c.       Birimin yıllık faaliyet raporlarını Rektör’e sunmak.

d.      Birimi temsil etmek.

e.       Bu yönerge ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Birim Yönetim Kurulu: Sorumlu Rektör Yardımcısı başkanlığında, Birim Koordinatörü, Koordinatör Yardımcısı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Bilgi işlem Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlıkları’ndan birer temsilci ile Engelli Öğrenci Danışmanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen üyelerin ve Engelli Öğrenci Temsilcisi’nin katılımıyla toplamda en az yedi üyeden oluşur. Birim Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından üye görevlendirilir. Birim Yönetim Kurulu yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplanarak, Birim Koordinatörü tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşür.  Birim Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:

  1. Birim yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak,
  2. Birim Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak,
  3. Proje grupları ve benzeri alt birimlerin oluşturulması, adlandırılması, çalışma esaslarının belirlenmesi ve çalışmalarının sona erdirilmesine ilişkin kararları almak,
  4. Senatoda görüşülmek ve karara bağlanmak üzere engellilerle ve birimle ilgili esasları hazırlamak,
  5. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak çalışmalar için işbirliği esaslarını belirlemek ve hazırlanan protokolleri incelemek ve görüş bildirmek,
  6. Yıllık çalışma programını ve bütçeyi incelemek, ilgililerin görüşlerini alarak yeni program ve bütçe düzenlemelerinin yapılmasını ve bunların Rektör’e zamanında iletilmesini sağlamak.

 (3) Birim Koordinatörü ve Yardımcısı: Birim Koordinatörü, Rektör tarafından engellilik alanında bilgi sahibi ve deneyimli, ilgili alanlarda uzmanlaşmış, üniversitenin aylıklı öğretim elemanları arasından 3 (üç) yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Koordinatör aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Birim Koordinatör Yardımcısı, Rektör tarafından öncelikli olarak engellilik alanında bilgi sahibi ve deneyimli, üniversite elemanları arasından 3 (üç) yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Koordinatör Yardımcısı aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

Birim Koordinatörünün Görevleri: Birimin çalışmalarının koordinasyonunu sağlar, birimin bağlı olduğu Rektör Yardımcısı’na karşı sorumludur.

a.      Üniversite içi ve dışındaki faaliyetlerde Birimi temsil etmek ve yönetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek,

b.      Engelli Öğrenci Birimi içi ve dışındaki diğer birimlerle işbirliği içinde, Birim faaliyetlerinin amacına uygun, düzenli bir şekilde yürütülmesini, değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c.      İlgili Rektör Yardımcısı’nın uygun görüşünü alarak, Kurul’un toplantı gündemini hazırlamak ve üyelere duyurulmasını sağlamak,

d.     Birimin faaliyet alanları ile ilgili projeler geliştirmek ve geliştirilen projeleri Kurul’a sunmak,

e.      Engelli öğrencilerden gelen talepleri kabul ederek Kurul’a sunmak, alınan kararları uygulamak,

f.       Kurul toplantılarını kayıt altına alarak, arşivlenmesini sağlamak,

g.      Kurul üyelerinin görüş ve önerilerini alarak, Birimin  yıllık faaliyet programını ve değerlendirme raporunu hazırlamak,

h.      Kurul tarafından kabul edilen yıllık faaliyet programını ve değerlendirme raporunu Rektörlüğe sunmak,

Koordinatör Yardımcısının Görevleri: Birimin görevlerinin yerine getirilmesinde birim koordinatörüne yardımcı olur. Koordinatörün verdiği görevleri yapar.

(4) Engelli Öğrenci Temsilcisi: Birim tarafından tespit edilen üniversitedeki engelli öğrenciler tarafından, kendi aralarından iki yıl süre ile Engelli Öğrenci Temsilcisi seçilir. Seçimin yapılmasına ilişkin işlemler Birim tarafından gerçekleştirilir. Süresi biten Engelli Öğrenci Temsilcisi’nin yeniden seçilmesi mümkündür.

(5) Engelli Öğrenci Danışmanı: Akademik birimdeki engelli öğrenci ihtiyaçlarının karşılanması için tercihen engellilik alanında bilgi sahibi ve deneyimli ilgili alanlarda uzmanlaşmış bir öğretim elemanı, Akademik Birim Yönetim Kurulu tarafından 3 yıl süreyle Engelli Öğrenci Danışmanı olarak görevlendirilir. Engelli Öğrenci Danışmanı bağlı bulunduğu akademik birimdeki engelli öğrencilerin istek ve önerilerini tespit eder, gerekli danışmanlık hizmeti verir, engelli öğrencilerin sorunlarını takip eder ve çözümlemek için gereken çalışmaları yapar.

(6) Birimin amaçlarını gerçekleştirebilmesi için gerekli olan kaynak Rektörlük bütçesinden tahsis edilir ve çalışma esasları Rektörlük tarafından belirlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 9- (1) Bu Yönergede bulunmayan durumlarda 14.08.2010 tarih 27672 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği” hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu kararları, Senato veya Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

 

 

 

 

Yürürlük

Madde 10-(1) Bu Yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 11-(1) Bu yönerge hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi SİMLA ADAGİDE
Güncelleme : 31.05.2018 00:12:36